อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: การสร้างวัฒนธรรม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหารส่วนตำบล และลูกจ้างส่วนตำบล ลงนามรับทราบประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565"ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 มีนาคม 65 View : 271
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 495)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 504)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 489)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 504)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 560)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 550)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 504)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :