อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม


ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 13 กรกฎาคม 63 View : 795
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 679)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 682)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 666)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 673)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 795)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 736)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :