อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 23

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายกิตติพร สัตนันท์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวเจตกมล คำทอง
ครู คศ.2

นางสุกัญญา บรรลือหาญ
ครู คศ.2

นางสาวธัญญา มานะสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวอาภากร พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา เที่ยงธรรม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณฐพร สุวะศรี
ผู้ดูแลเด็ก