อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายกิตติพร สัตนันท์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวเจตกมล คำทอง
ครู คศ.2

นางสุกัญญา บรรลือหาญ
ครู คศ.2

นางสาวธัญญา มานะสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวอาภากร พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา เที่ยงธรรม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณฐพร สุวะศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงค์ลักษณ์ ปรากฏ
ผู้ดูแลเด็ก