อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

กองช่าง

นายวาที ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิกร พิมพา
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุรสิทธิ์ กันหา
คนงานทั่วไป (ช่วยงานกิจการประปา)

นายคมกริช สินสมุทร
คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการกองช่าง)
0821468211