อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

พันธกิจ

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. จัดให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า แสงสว่าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
3. รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ส่งเสริมการสาธารณสุข และการอนามัยครอบครัว
5. ส่งเสริมทางด้านการศึกษาจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งการสังคมสงเคราะห์
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์
10. กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจ
View : 2184