อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

สำนักงานปลัด

นางสาวอมร ใจจ้อง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวมนต์พัชร สมพงษ์พันธุ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายอนุวัต ไกรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ พารา
นิติกร ชำนาญการ

นายธนพล นิ่มตรงเสนะ
นักวิชาการสาธารณสุข

จ่าเอกณัฐวุฒิ ขายม
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางพรทิพย์ ไกรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวสุวดี มิรัตนไพร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายวิรุธ กล้าหาญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรัฐศาสตร์ รสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายประเสริฐศักดิ์ ทีคา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางสาวพัชราภรณ์ สุภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายวีระศักดิ์ ว่องไว
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นางสาวอารีรัตน์ กระเดา
คนงานทั่วไป ช่วยงานกิจการสภา

นายสุบิน เย็นไธสง
ภารโรง

นายพงษ์สิทธิ์ ชินป่า
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถดับเพลิง)

นายมนัส มานะสาร
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถดับเพลิง)

นายพยุงศักดิ์ ศิริ
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถดับเพลิง)

นายพรยศ บุญแก่น
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถดับเพลิง)