อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อ:: การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562


                   ด้วยองค์การบริหารสว่นตำบลกุดน้ำใส  จะจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
                   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 รายละเอียดและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น สามารถดาวโหลดได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 View : 666
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 679)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 682)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 666)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 672)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 794)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 736)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :