อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อ:: การรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน


อบต.กุดน้ำใสจัดประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการตลาดกลาง ร่วมกับภาคประชาชนในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตลาด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 
วันที่ : 6 พฤษภาคม 64 View : 633
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 679)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 682)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 665)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 672)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 794)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 736)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 696)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :