อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: 014 เรื่อง คู่มือ การปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


                 คู่มือ การปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 3 เมษายน 66 View : 140
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 เรื่อง คู่มือ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน  (ดู 126)
014 เรื่อง คู่มือ การปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 140)
014 เรื่อง คู่มือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.  (ดู 133)
014 1เรื่อง คู่มือ ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ  (ดู 114)
014 เรื่อง คู่มือ ประกอบการใช้งานเรื่องแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง  (ดู 123)
014 เรื่อง คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ดู 129)
014 เรื่อง คู่มือ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ไปยังเว็บไชต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS  (ดู 133)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :