อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 61

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
014 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ 7 ม.ย. 66 90
014 คู่มือ การปฏิบัติงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ม.ย. 66 66
014 เรื่อง คู่มือ สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 ม.ย. 66 48
014 เรื่อง คู่มือ การบริหารงานบุคคล 3 ม.ย. 66 47
014 เรื่อง คู่มือ การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ไปยังเว็บไชต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS 3 ม.ย. 66 48
014 เรื่อง คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 ม.ย. 66 56
014 เรื่อง คู่มือ ประกอบการใช้งานเรื่องแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง 3 ม.ย. 66 50
014 1เรื่อง คู่มือ ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ 3 ม.ย. 66 43
014 เรื่อง คู่มือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. 3 ม.ย. 66 61
014 เรื่อง คู่มือ การปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ม.ย. 66 66
014 เรื่อง คู่มือ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน 3 ม.ย. 66 52