อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อ:: O26 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เมื่อวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  7 เมษายน  ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
1.มีการออกคำสั่งมอบหมายงานตามหน้าที่
2.ประชุมหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีความโปร่งใส
3.ทบทวนแผนอัตรากำลังในส่วนตำแหน่งงานที่ว่างและตำแหน่งที่มีการโอนย้าย 
4.การพัฒนาบุคลากรที่จะส่งเข้าร่วมอบรมตามตำแหน่งงานและรายงานการอบรม
5.การจัดให้มีการประกาศพนักงานดีเด่นประจำปีหลังรอบการประเมินทุกครั้ง
6.การจัดให้มีสวัสดิการน้ำดื่มในแต่ละส่วนงานแต่ละกอง
7.การส่งเสริมให้ผู้มีคุณสมบัติครบในแต่ละตำแหน่งงานได้เสนอผลงานเพื่อดำเนินการเลื่อนระดับตามระเบียบ
8.การแจ้งให้พนักงานในองค์กรยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย ตามประมวลจริยธรรม


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 258
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1  (ดู 504)
การแบ่งงานและหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 555)
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566  (ดู 680)
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566)  (ดู 574)
ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น(รอบการประเมินระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63  (ดู 549)
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ดู 542)
แผนพัฒนาบุคลากรส่วนตำบลปี 2564-2566  (ดู 1199)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :