อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: แผนพัฒนาบุคลากรส่วนตำบลปี 2564-2566


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2564-2566)
บรรจุหลักสูตรและวิธีการพัฒนาและระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการและมีการติดตามประเมินผล
1.ด้านความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
2.การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าี่รับผิดชอบ
3.ความรู้และทักษะการบริารงานแต่ละตำแหน่ง
4.ด้านการบริหาร
5.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยประกาศใช้แผนเมื่อวันที่1 ตุลาคม 2563


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_12.jpg   8 พ.ค. 64 188
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_11.jpg   8 พ.ค. 64 173
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_10.jpg   8 พ.ค. 64 177
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_9.jpg   8 พ.ค. 64 174
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_8.jpg   8 พ.ค. 64 178
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_7.jpg   8 พ.ค. 64 177
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_6.jpg   8 พ.ค. 64 179
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_4.jpg   8 พ.ค. 64 179
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_3.jpg   8 พ.ค. 64 177
แผนพัฒนาบุคลากร64_๒๑๐๕๐๘_1.jpg   8 พ.ค. 64 186
วันที่ : 8 พฤษภาคม 64 View : 1104
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1  (ดู 459)
การแบ่งงานและหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 510)
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566  (ดู 632)
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566)  (ดู 524)
ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น(รอบการประเมินระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63  (ดู 505)
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ดู 495)
แผนพัฒนาบุคลากรส่วนตำบลปี 2564-2566  (ดู 1104)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :