อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2566 7 ก.ย. 66 28
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป 7 ก.ย. 66 21
เรื่อง การจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 4 ก.ย. 66 24
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 4 ก.ย. 66 28
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2567-2569) 4 ก.ย. 66 28
เรื่อง การให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4 ก.ย. 66 17
เรื่อง เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 29 ส.ค. 66 28
เรื่อง เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 29 ส.ค. 66 38
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 21 ส.ค. 66 55
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 43) พ.ศ.2563 7 ก.ค. 66 85
เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) 11 พ.ค. 66 106
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 24 ม.ย. 66 178
O26 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 21 ม.ย. 66 139
O24 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล 2566 21 ม.ย. 66 123
O26 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 19 ม.ย. 66 122
O24 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ม.ย. 66 109
เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 5 ม.ย. 66 129
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 15 มี.ค. 66 144
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2566 15 มี.ค. 66 141
เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย 24 ม.ค. 66 171
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 6 ม.ค. 66 171
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 ธ.ค. 65 183
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 20 ธ.ค. 65 175
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง 14 ธ.ค. 65 179
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 14 ธ.ค. 65 171
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง 14 ธ.ค. 65 182
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 ธ.ค. 65 162
O26 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 339
O26 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 311
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 22 ม.ย. 65 365