อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 33

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O26 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 126
O26 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 107
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 22 ม.ย. 65 135
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 283
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี พ.ศ. 2564 20 ม.ย. 65 123
แผนพัฒนาบุคลากรส่วนตำบลปี 2564-2566 8 พ.ค. 64 744
การกำหนดวันลาขาดสายเพื่อไม่พิจารณาขั้นเงินเดือน 22 ม.ย. 64 337
รายงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562 22 ม.ย. 64 350
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 มี.ค. 64 350
ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น(รอบการประเมินระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 15 ต.ค. 63 366
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566) 6 ต.ค. 63 384
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566 6 ต.ค. 63 487
การแบ่งงานและหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 4 ก.ย. 62 362
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 30 พ.ค. 62 310