อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 15 มี.ค. 66 9
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2566 15 มี.ค. 66 10
เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย 24 ม.ค. 66 54
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 6 ม.ค. 66 68
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 ธ.ค. 65 85
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 20 ธ.ค. 65 75
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง 14 ธ.ค. 65 84
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 14 ธ.ค. 65 76
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง 14 ธ.ค. 65 86
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 ธ.ค. 65 67
O26 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 250
O26 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 226
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 22 ม.ย. 65 268
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 610
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี พ.ศ. 2564 20 ม.ย. 65 242
แผนพัฒนาบุคลากรส่วนตำบลปี 2564-2566 8 พ.ค. 64 1103
การกำหนดวันลาขาดสายเพื่อไม่พิจารณาขั้นเงินเดือน 22 ม.ย. 64 480
รายงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562 22 ม.ย. 64 481
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 มี.ค. 64 494
ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น(รอบการประเมินระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 15 ต.ค. 63 505
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566) 6 ต.ค. 63 523
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566 6 ต.ค. 63 631
การแบ่งงานและหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 4 ก.ย. 62 509
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 30 พ.ค. 62 458