อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 142
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 142)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 153)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 141)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 147)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 193)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 149)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 127)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :