อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองช่าง

นายวาที ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่าง

นางสาวจันทกานต์ นนทฤทธิ์
คนงานทั่วไป ช่วยงานธุรการกองช่าง

นายวิเชียร นนทฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายนิกร พิมพา
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุรสิทธิ์ กันหา
คนงานทั่วไป (ช่วยงานกิจการประปา)