อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นางสาวปทิดา พรหมศร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.