อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

คณะผู้บริหาร

นายสุรชัย กระเดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
0898488528

นายสาคร ชุปวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
0934687966

นายฎีลาพาน จันทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
0973344613

นายยอดทอง เต็มใจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
0890345824