อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางสาวปทิดา พรหมศร
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวโชติกา ธราวุธ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวพนมพร จรพิษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นายเอกนรินทร์ เกตุษา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี ชิมชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพจนาถ ไพรินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรัชนก บุญทันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นายธิเบศร์ เวชสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้