อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539
- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสมีพื้นที่ 64.39 ตารางกิโลเมตร
- มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จดอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
ทิศใต้ จดเขตตำบลแสนสุข
ทิศตะวันออก จดเขตตำบลชานุวรรณ
ทิศตะวันตก จดเขตตำบลโพธิ์ใหญ่
- มีประชากรทั้งหมด จำนวน 4,124 คน ชาย 2,054 คน หญิง 2,070 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา
- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน 761 ครัวเรือน
- มีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 1 แห่ง
- มีป้อมตำรวจ 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 3 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง และมีตลาดชุมชนกลางดง 1 แห่ง
- มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 81 คน
- ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสลับป่าโปร่ง และที่ราบลุ่มบริเวณหมู่ที่ 2,4,5,6,8,9,10 พื้นที่ราบสูงบริเวณหมู่ที่ 3,5,7,8 และเป็นที่ราบน้ำท่วมขังในหมู่ที่ 1,2,4,5,8,10 ทิศเหนือจะเป็นพื้นที่ราบที่ใช้ในการทำนา เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำชี การใช้ที่ดินโดยทั่วไปจึงมีการทำนาในพื้นที่ราบลุ่ม และเพาะปลูกพืชไร่บนที่ดอนหรือลูกคลื่นลอนลาด
- มีกลุ่มอาชีพ ทั้งหมด 10 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1
2. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 2
3. กลุ่มร้านค้าสาธิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 3
4. กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 4
5. กลุ่มเกษตรสมุนไพร หมู่ที่ 5
6. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 6
7. กลุ่มกองทุนสาธิตหมู่บ้านและสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 7
8. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 8
9. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9
10. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 10


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 4740