อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลกุดน้ำใส ผู้นำท้องที่ ผู้... วันที่ 24 พ.ค. 64 (ดูู 8)

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส พ.ศ. 2564

กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนางสาวปทิดา พหรมศร รองปลัดอ... วันที่ 3 พ.ค. 64 (ดูู 31)

โครงการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าชุมชน และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดโครงการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่... วันที่ 2 ต.ค. 63 (ดูู 193)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 97)

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พ.ศ. 2562

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรม... วันที่ 31 ก.ค. 63 (ดูู 101)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 วัตถุประสงค์ของโ... วันที่ 30 ก.ค. 63 (ดูู 132)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ปี พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ตำบลกุดน้ำใส... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 100)

โครงการป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นยุงลาย ปี พ.ศ. 2562

โครงการป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นยุงลาย ตำบลกุดน้ำใส ปี พ.ศ 2562... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 98)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2562

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตำบลกุดน้ำใส... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 94)

โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี พ.ศ. 2562

โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 94)

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562

โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เริ่มวิ่ง 06.00 น. จาก... วันที่ 14 ก.ค. 63 (ดูู 94)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังห... วันที่ 2 ก.ค. 63 (ดูู 108)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2563)

ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 2 ก.ค. 63 (ดูู 109)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย องค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 7 มิ.ย. 62 (ดูู 194)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ใน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสถานปฏิบัติธรรมกู่อูบมุงโนน... วันที่ 7 มิ.ย. 62 (ดูู 351)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุด... วันที่ 14 พ.ย. 61 (ดูู 469)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต., พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบ 2561

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต., พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/... วันที่ 16 ม.ค. 61 (ดูู 1673)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใ... วันที่ 21 ก.ค. 60 (ดูู 584)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.กุดน้ำใส น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบร... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 418)

งานวันเด็กประจำปี 2559

งานวันเด็กประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์... วันที่ 10 ก.พ. 59 (ดูู 402)