อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงาน อบต.

นางสาวปทิดา พรหมศร
รองปลัด อบต.