อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566


             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 
             องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงขอประกาศใช้แผนพัฒฯาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564 -2566) 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                         ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 237
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1  (ดู 98)
การแบ่งงานและหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 110)
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566  (ดู 237)
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566)  (ดู 123)
ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น(รอบการประเมินระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63  (ดู 114)
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ดู 93)
แผนพัฒนาบุคลากรส่วนตำบลปี 2564-2566  (ดู 143)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :