อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.กุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562


                   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  จะได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2562  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันที่  14  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่ เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
                   องค์การบริหารสวนตำบลกุดน้ำใส  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 
 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2562
                 วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2562               
..............................................
 
ระเบียบวาระที่  1                            เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                                  -    ......................................................................
                                                  -    ฯลฯ
ระเบียบวาระที่  2                            เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  •                                           ......................................................................
ระเบียบวาระที่  3                            เรื่องเพื่อการพิจารณา
                                                  3.1  พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562)     

ระเบียบวาระที่  4                            เรื่องอื่น ๆ

  •                                           ......................................................................

 
วันที่ : 11 มิถุนายน 62 View : 351
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :