อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง
ขอเอกสารใบรับรองสิ่งปลูกสร้างใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
ผู้ตั้งกระทู้ : ฉัตรดนัย IP : 101.51.149.31 เวลา : 2023-04-26 10:11:43 (ดู 126)
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ (ถ้ามี)
2. สำเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน/น.ส3/ส.ค1 เลขที่....(เท่าฉบับจริง)
3. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารต่างๆ ของผู้รับมอบอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. ภาพถ่ายบ้าน (ทั้ง 4 ด้าน)
7. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน (พร้อมเอกสาร 1 ฉบับ)  เอกสารตามนี้ค่ะ...
ผู้ตั้งกระทู้ : รัชนีภรณ์ เวลา : 2023-04-26 10:28:16 IP : 101.51.149.31
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
ป้อนอักขระ :