อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

Gallery :: "โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน"
...องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัด "โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน" เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ทั้ง 3 ศูนย์
- วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูฟ้า
- วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมัน
- วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส
วันที่ : 25 สิงหาคม 66   View : 42