อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

Gallery :: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยที่ 3/2566
วันที่ 15 สิงหาคม 2566
นายวันดี โคตวงษ์ ประธาน สภาอบต.กุดน้ำใส ร่วมกับสมาชิก สภาอบต.กุดน้ำใส และคณะผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส ได้ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
...เพื่อขออนุมัติสภา ฯแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ฯ
...เพื่อขอสภา ฯพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วันที่ : 15 สิงหาคม 66   View : 50