อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

Gallery :: มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จให้กับนายบัวพันธ์ ไพรินทร์
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
...นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 
...ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จให้กับนายบัวพันธ์ ไพรินทร์ อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๒ 
...ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 14 กรกฎาคม 66   View : 143