อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

Gallery :: โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่  14   กรกฎาคม  2566
...นายสุรชัย กระเดา นายกอบต.กุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่และงานสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่กลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่อยู่ ฯ ตาม "โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1. นางสาวทองสี แก้วเกาะ หมู่ที่ 1
2. นายวิเชียร สินธิทา หมู่ที่ 1
3. นางละเมียด สุกใส หมู่ที่ 1
4. นางอุดม ศรีคำภา หมู่ที่ 2
5. นางนี เข็มสุวรรณ หมู่ที่ 2
6. นางสาวลดาวัลย์ บุญทันใจ หมู่ที่ 2
7. นายไพรัตน์ เนตรรักษ์ หมู่ที่ 4
8. นางเฟื่องฟ้า คำภาพันธ์ หมู่ที่ 4
9. นางสุทธา ไผ่โสภา หมู่ที่ 4
10. นายสวัสดิ์ เต็มใจ หมู่ที่ 9
11. นายบรรจง กระเดา หมู่ที่ 9
12. นางทองสี สินสมุทร หมู่ที่ 6
13. นางหนูภา สนร้อย หมู่ที่ 6
14. นางบัวเรียน ยมหงษ์  หมู่ที่ 6
วันที่ : 14 กรกฎาคม 66   View : 96