อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

Gallery :: ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับตำบล (พชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๖
          นายสุรชัย กระเดา นายกอบต.กุดน้ำใสร่วมประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับตำบล (พชต.) ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
        โดยมีนายอำเภอพนมไพร และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพนมไพรเข้าร่วมประชุมให้ความรู้ตามด้านต่างๆ ในครั้งนี้
+ การส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์
+ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
+ การเฝ้าระวังความรุนแรงผู้มีอาการทางจิตกำเริบในชุมชน
+ การจัดการขยะมูลฝอย
+ การส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ณ ศาลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกุดน้ำใส
วันที่ : 27 มิถุนายน 66   View : 252