อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: O41 สรุปผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ


การประเมินคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการนำหลักเกณฑ์จริยธรรมตามประกาศประมวลจริยธรรม ไปใช้นงานบริหารบุคคลของอบต.กุดน้ำใส โดยการนำผลการประเมินด้านจริยธธรมไปใช้เป็นคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 66 View : 181
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 677)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 680)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 663)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 671)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 790)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 734)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 693)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :