อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: O39ประมวงจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประกาศประมวลจริยธรรม โดยนำหลักเกณฑ์กลางของงานบริหารบุคคลมาใช้ในการกำหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 เมษายน 66 View : 187
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 677)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 680)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 663)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 671)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 790)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 734)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 693)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :