อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 67

หัวข้อ:: 30 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566


             องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำทีมโดยท่านนายก  สุรชัย  กระเดา  ทีมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  ร่วมกับ ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้านได้ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เพื่อร่วมกันนำเสนอปัญหาความต้องการในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มีตามสภาพพื้นที่และ สถานการณ์ในปัจจุบันได้ทันท่วงที และผลการดำเนินโครงการครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ
             ผลสรุปจากการร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้สรุปว่า ประชาชนได้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 365 คน และนำเสนอโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน  ทั้งสิ้น 43 โครงการ โดยทุกโครงการได้ผ่านความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและผู้บริหารได้ประกาศ ใช้แล้วเมื่อวันที่  1 มีนาคม พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว และมีการนำความเดือดร้อนของประชาชน เช่นเรื่องการบริการจัดการขยะ หรือจำนวนถังขยะที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละหมู่บ้าน โดยนำผลจากการลงประชาคม แจ้งเจ้าหน้าที่ในงานนั้น ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเรียบร้อยแล้ว


 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 เมษายน 66 View : 59
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :