อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

หัวข้อ:: ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565


                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 วรรคสี่ ให้เลนานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคาม 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 311
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :