อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564


                      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งประกาศรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี  2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 มิถุนายน 65 View : 331
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :