อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: O40รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 เมษายน 65 View : 269
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 523)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 532)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 517)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 536)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 600)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 585)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 543)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :