อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 25

หัวข้อ:: O39แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565


แผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 เมษายน 65 View : 146
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 385)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 392)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 380)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 394)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 443)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 434)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 393)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :